Polityka prywatności

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” I POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA SERWISU WWW.ARCHISELT.COM ORAZ KLAUZULA OCHRONY PRAW AUTORSKICH I PRAW POKREWNYCH

1. Informacje ogólne

Operatorem http://www.archiselt.com (dalej „Serwis” lub „Archiselt”) jest SELT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, adres: ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000589791, akta rejestrowe Spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 64.000.000 zł, REGON: 363154414, NIP: 7543103311, Nr rejestrowy BDO: 000009177.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

2. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz ewentualnie „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Poniżej linki z informacjami dot. najpopularniejszych przeglądarek:

Internet Exprorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement#
Chrome https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement#
Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy %C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Serwis stosuje wtyczkę:

Google Analytics - zbierane dane: przybliżona geolokalizacja, profilowanie (np. dane demograficzne, geograficzne, zainteresowania), informacje o urządzeniu, informacje o systemie, przeglądarce, rozdzielczości ekranu, ustawionym języku, zachowaniu w Serwisie, nazwa dostawcy internetowego, typ połączenia internetowego. Politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics proponujemy skorzystać z narzędzia dostępnego na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie.

3. Logi serwera

Informacje, o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4. Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z tych żądań.

Z uwagi na korzystanie z narzędzia analitycznego i służącego zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników strony takich jak Google Analytics dane mogą być przekazane do państwa trzeciego w którym znajduje się lokalizacja przetwarzania danych Google, m.in. USA.

5. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. Youtube, Facebook). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Włączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych lub z Serwisu.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: - Internet Expoler - Microsoft Edge - Chrome - Safari - Firefox - Opera - Android - Safari (iOS). Zobacz punkt 1 Polityki lub dokumentów dotyczących Twojej przeglądarki lub urządzenia, z którego korzystasz.

7. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.archiselt.com. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam Polityką prywatności i Polityką cookies.

8. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce prywatności i Polityce Cookies w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

9. Klauzula ochrony danych osobowych Archiselt

W niektórych przypadkach dane zapisane w trakcie korzystania z Serwisu mogą stanowić dane osobowe, gdy na podstawie posiadanych danych będzie możliwe ustalenie do jakie osoby należy m.in. adres IP. W takim przypadku dane o adresie IP traktowane są jako dane osobowe.

1) Administratorem danych osobowych jest SELT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, adres: ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000589791, akta rejestrowe Spółki znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 64.000.000 zł, REGON: 363154414, NIP: 7543103311, Nr rejestrowy BDO: 000009177.

2) Dane kontaktowe Administratora: ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, Polska; e-mail: rodo@selt.com;

3) Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. w następujących celach:

  (1) podjęcia przez Panią / Pana działań zmierzających do zapoznania się treściami zawartymi w Serwisie;

  (2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego, w tym interesu Administratora;

  (3) W zakresie w jakim Pani / Pana dane są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy / usługi z Administratorem, podanie Pani / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy / świadczenia usługi. Jeżeli dane takie nie zostaną podane, Administrator nie będzie miał możliwości zawarcia i wykonywania umowy / usługi.

4) Pani / Pana dane osobowe w związku z ich przetwarzaniem w celach określonych powyżej w punkcie 3) mogą być powierzone do przetwarzania lub powierzone innym podmiotom w związku z wykonaniem obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, tj.:

  (1) podmiotom administrującym systemami informatycznymi i teleinformatycznymi Administratora oraz serwerami, na których znajdują się systemy Administratora lub firm podwykonawczych,

  (2) podmiotom wykonującymi czynności na zlecenie i w imieniu Administratora, np. świadczącym usługi, jednakże Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w związku z realizacją swoich zadań marketingowych.

5) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, o którym mowa powyżej przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie pkt 3) podpunkt (2) i (3) przez okres potrzebny do wykonania umowy / usług, a po tym okresie do czasu, gdy wymagają tego przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, natomiast w zakresie pkt 3) podpunkt (1) do czasu wypełnienia obowiązków przez Administratora.

6) Administrator może dokonywać wobec Pani / Pana przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany w związku z profilowaniem użytkowników dla realizacji celów statystycznych. Wobec tego Pani / Panu przysługuje prawo do:

  (1) dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

  (2) sprostowania danych (art. 16 RODO);

  (3) usunięcia danych (art. 17 RODO);

  (4) ograniczenie przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

  (5) przenoszenia danych (art. 20 RODO);

  (6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);

  (7) wniesienia skargi do organu nadzoru (art. 77 RODO);

  (8) skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem (art. 79 RODO);

  (9) odszkodowania (art. 82 RODO).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych, na wskazanych powyżej adres SELT.

10. Klauzula ochrony praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej

Wszelkie informacje i dane zawarte na stronie http://www.archiselt.com objęte są ochroną w zakresie prawa autorskich i praw pokrewnych, a poszczególne elementy również ochroną w zakresie prawa własności przemysłowej.

Niniejszy Serwis jest adresowany do architektów i podmiotów zajmujących się projektowaniem budowlanym oraz inwestorów, a udostępnione informacje służą temu, aby ułatwić zapoznanie się z produktami SELT.

SELT wyraża zgodę na korzystanie z DT-E, DWU, Kart Katalogowych, DWG produktów zawartych na stronie http://www.archiselt.com wyłącznie przez podmioty określone powyżej w celu tworzenia projektów architektonicznych i budowlanych wskazujących na Produkty SELT, a także przygotowania dokumentacji projektowej lub przetargowej (zamówieniowej) przez inwestora wskazującej na produkty SELT.

Wykorzystania materiałów i informacji ze strony http://www.archiselt.com w inny niż wskazany powyżej sposób wymagają uprzedniej pisemnej zgody SELT.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.